Biuro Tłumaczeń Alpha
Wyceny, zamówienia, informacje:

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH
PRZEZ KAROLINA PIWOWARCZYK BT ALPHA


I.             DEFINICJE
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA - oznacza firmę przedsiębiorcy Karoliny Piwowarczyk, której siedziba znajduje się w Krakowie (kod pocztowy: 30-816) przy ul. Górników 50/131, NIP: 9222860245, numer telefonu 793217007, numer faksu 22 207 29 07, adres poczty elektronicznej info@biuro-tlumaczen.tv;
2.            Regulamin – oznacza niniejszy dokument, tj. Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA;
3.            Usługa tłumaczeniowa – oznacza usługę w zakresie tłumaczeń pisemnych, tj. tłumaczeń zwykłych niespecjalistycznych i specjalistycznych oraz tłumaczeń uwierzytelnionych („Usługa tłumaczenia pisemnego”), oraz ustnych („Usługa tłumaczenia ustnego”), tj. tłumaczeń symultanicznych i tłumaczeń konsekutywnych, w oferowanych językach i kombinacjach;
4.            Strona internetowa – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnianą w sieci Internet, stworzoną przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA, umożliwiającą korzystanie z Usług tłumaczeniowych;
5.            Klient – oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony internetowej.


II.            SPECYFIKACJA USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonuje Usługi tłumaczenia pisemnego zgodnie z poniższą klasyfikacją:
1.1.         według poziomu trudności i przeznaczenia:
- zwykłe niespecjalistyczne – obejmują teksty, których zrozumienie i przekład nie wymagają specjalistycznej wiedzy (np. korespondencja biznesowa i prywatna, ogólne warunki umów itp.);
- zwykłe specjalistyczne – obejmują teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu (np. ulotki produktów, instrukcje obsługi, artykuły naukowe, katalogi produktów, dokumenty medyczne itp.);
- uwierzytelnione – tłumaczenia stanowiące dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą tłumacza przysięgłego, poświadczającą ich zgodność z oryginałem.
1.2.         w obrębie języków dostępnych w ofercie Karolina Piwowarczyk BT ALPHA;
1.3.         w trzech możliwych kombinacjach tłumaczenia:
- z języka polskiego na język obcy;
- z języka obcego na język polski;
- z języka obcego na język obcy.
2.            Tłumaczenia zwykłe niespecjalistyczne są wykonywane w dwóch trybach realizacji: STANDARD i ECO,         które różnią się terminem wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i wynagrodzeniem za wykonanie      tej Usługi, co z kolei nie powoduje obniżenia jakości wykonywanych tłumaczeń.
3.            Tryb ECO określa dłuższy termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i mniejsze wynagrodzenie         za wykonanie tej Usług, natomiast tryb STANDARD określa krótszy termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i standardowe wynagrodzenie za wykonanie tej Usług. Różnica cenowa między trybami wynika z możliwości wyboru terminu realizacji zgodnie z ust. 2.2 i 2.3.
3.1.         Tryb STANDARD umożliwia realizację do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia w ciągu 1 dnia roboczego     od momentu potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.
3.2.         Tryb ECO umożliwia realizację do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia w ciągu 3 dni roboczych od              momentu potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.
4.            Tłumaczenia zwykłe specjalistyczne i uwierzytelnione są wykonywane w jednym trybie realizacji, co           oznacza że nie ma do nich zastosowania tryb STANDARD i tryb ECO, zaś minimalny czas realizacji          objętości 6 stron rozliczeniowych tłumaczeń zwykłych specjalistycznych i uwierzytelnionych wynosi 1-2       dni robocze.
5.            Termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego oraz zwykłego specjalistycznego z zastrzeżeniem pkt     II.3 Regulaminu, jak również tłumaczenia niespecjalistycznego związanego z przekładem większej liczby         stron rozliczeniowych niż 6, a ponadto wykonanie dodatkowych egzemplarzy przetłumaczonego tekstu                wymaga indywidualnego uzgodnienia (zob. też pkt II.5 Regulaminu).
6.            W przypadku zapotrzebowania Klienta na szybsze wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego zwykłego        lub uwierzytelnionego, pod warunkiem indywidualnego uzgodnienia, istnieje możliwość realizacji          zlecenia w trybie ekspresowym. Czas wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego jest w takim wypadku             każdorazowo ustalany indywidualnie. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego w        trybie ekspresowym jest obliczane w zależności od stopnia skrócenia terminu realizacji: w przypadku        tłumaczeń uwierzytelnionych do stawki za stronę rozliczeniową dolicza się od min. 30% do maks. 50%           stawki za stronę rozliczeniową, zaś w przypadku tłumaczeń zwykłych do stawki za stronę rozliczeniową          w trybie STANDARD dolicza się od min. 30% do maks. 50% stawki za stronę rozliczeniową, zgodnie z       pkt. X.3 (tryb ekspresowy Usługi tłumaczenia pisemnego zwykłego lub uwierzytelnionego).


III.          ZAMÓWIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonuje Usługę tłumaczenia pisemnego odpłatnie na podstawie zamówienia, złożonego przez Klienta przy pomocy poczty elektronicznej, faksu, kuriera albo przesyłki listowej zwykłej lub poleconej, a w wyjątkowych przypadkach – telefonicznie, co wymaga niezwłocznego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną wraz z nadesłaniem tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.
2.            Zamówienie w szczególności powinno zawierać:
1)            tekst, którego ma dotyczyć Usługa tłumaczenia pisemnego;
2)            dane kontaktowe Klienta (dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).
3.            Ponadto zamówienie powinno zawierać dane, ustalone zgodnie ze Specyfikacją Usługi tłumaczenia pisemnego (pkt II Regulaminu), a więc:
1)            informację odnośnie do rodzaju tłumaczenia (niespecjalistyczne, uwierzytelnione, specjalistyczne);
2)            informację odnośnie do kombinacji językowej;
3)            informację odnośnie do przeznaczenia dokumentu.
4.            W zamówieniu Klient opcjonalnie przedłoży informację na temat sugerowanego terminu, w jakim Usługa tłumaczenia pisemnego powinna być wykonana oraz informację na temat wybranego trybu realizacji Usługi tłumaczenia pisemnego (tryb ECO lub tryb STANDARD) w przypadku warunku tłumaczenia niespecjalistycznego.
5.            W zamówieniu Klient przedłoży fachowe słownictwo w formie glosariusza w przypadku warunku zachowania terminologii, oczekiwanej przez Klienta. Karolina Piwowarczyk BT ALPHA zbada przydatność dostarczonego glosariusza i niezwłocznie zawiadomi Klienta, jeżeli glosariusz jest nieodpowiedni. Gdy glosariusz jest nieodpowiedni, a Klient obstaje przy jego wykorzystaniu, to ponosi on ryzyko wynikających stąd skutków.
6.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może odmówić wykonania zamówienia, gdy nie zawiera ono danych, o których jest mowa w ust. 2, 3, 4 i 5, jak również, gdy przekazane przez Klienta dokumenty nie odpowiadają treści zamówienia albo gdy zawierają treści wulgarne lub naruszają czyjeś dobra osobiste, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia prawa.
7.            W przypadku, gdy Klient nie zawrze wymaganych informacji Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może wysłać zapytanie z prośbą o podanie tych informacji.


IV.          UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może powierzyć w części albo w całości wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego podwykonawcy, na co Klient wyraża zgodę.
2.            Jeżeli zajdą okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Usługi tłumaczenia pisemnego, Karolina Piwowarczyk BT ALPHA niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
3.            Klient jest zobowiązany współdziałać przy wykonaniu tłumaczenia pisemnego. Jeżeli do wykonania tłumaczenia pisemnego będzie potrzebne współdziałanie Klienta, a tego współdziałania brak, Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Karolina Piwowarczyk BT ALPHA będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.


V.            WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego wyceny, o której Klient jest informowany.
2.            Wycena może mieć charakter ryczałtowy albo kosztorysowy. Karolina Piwowarczyk BT ALPHA informuje Klienta również o charakterze wyceny.
3.            Klient po otrzymaniu wyceny informuje Karolina Piwowarczyk BT ALPHA o akceptacji bądź odmowie przyjęcia wyceny. Jeżeli Klient nie wyrazi stosownej informacji w terminie 3 dni od momentu wysłania mu wyceny, to poczytuje się, że odmawia przyjęcia wyceny, zaś oferta wyceny i terminu realizacji złożona przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA traci ważność.
4.            Akceptację przyjęcia wyceny przez Klienta poczytuje się za wolę zawarcia umowy w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego ze strony Klienta.
5.            W razie otrzymania przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA dokonanej przez Klienta akceptacji przyjęcia wyceny, Karolina Piwowarczyk BT ALPHA niezwłocznie potwierdza przyjęcie Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji, odsyłając Klientowi taką informację drogą elektroniczną, chyba że Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie otrzyma wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. XI.1 Regulaminu, bądź zaliczki, o której mowa w pkt. XI.3 Regulaminu.
6.            Umowa w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego zawarta zostaje z chwilą wysłania Klientowi przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia do realizacji.
7.            W razie wątpliwości poczytuje się, że integralną częścią umowy jest Regulamin, wycena, zamówienie.


VI.          TERMIN WYKONANIA USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonuje Usługę tłumaczenia pisemnego w terminie wskazanym przez Klienta w zamówieniu (pkt III.4 Regulaminu) z zastrzeżeniem pkt. II.2.2, II.2.3, II.3, II.4, II.5 Regulaminu.
2.            Termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego liczony jest od dnia złożenia zamówienia, pod warunkiem, że procedura zawarcia umowy (pkt V Regulaminu) została dokonana przed godziną 14-tą tego dnia; jeżeli nastąpi to później, wówczas termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt VI.3 Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, że procedura zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje dokonana przed godziną 14-tą, gdy przed tą godziną Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wyśle potwierdzenie przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji (V.5 Regulaminu).
3.            Przy uzgadnianiu terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel ani innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia wysłania do Klienta przetłumaczonego dokumentu.
4.            Przy uzgadnianiu terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego nie bierze się pod uwagę czasu przesyłki (zwykle 1-3 dni robocze), dokonanej kurierem, przesyłką poleconą itp. – czas przesyłki jest niezależnie doliczany do terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego.
5.            W przypadku zwłoki w wykonaniu Usługi tłumaczenia pisemnego Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może udzielić Klientowi upustu cenowego za wykonaną Usługę. Wysokość upustu ustalana będzie w drodze odrębnego porozumienia Klienta i Karolina Piwowarczyk BT ALPHA.


VII.         WYDANIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            O wykonaniu tłumaczenia Karolina Piwowarczyk BT ALPHA w sposób umówiony zawiadamia Klienta i przesyła mu tłumaczenie.
2.            Z chwilą wydania usługi tłumaczenia pisemnego przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
3.            Wydanie następuje z chwilą, gdy gotowe tłumaczenie pisemne wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł się zapoznać z jego treścią. W przypadku przesłania gotowego tłumaczenia przesyłką poleconą (kurierem itp.) wydanie następuje z chwilą powierzenia przesyłki operatorowi świadczącemu usługi pocztowe.
4.            W razie przesłania tłumaczenia pisemnego za pośrednictwem operatora, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie dokumentu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności operatora.


VIII.        ODBIÓR USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Odbiór tłumaczenia następuje z chwilą wyrażenia akceptacji oświadczeniem woli, przedstawionym każdym zachowaniem Klienta, ujawniającym jego wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.
2.            Klient w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia zobowiązany jest odebrać tłumaczenie pisemne, które Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, albo wskazać zastrzeżenia do tego tłumaczenia oraz termin, w którym oczekuje poprawienie i uzupełnienie tłumaczenia.
2.            Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Klient odebrał tłumaczenie bez zastrzeżeń.


IX.           STRONA ROZLICZENIOWA
1.            Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron              rozliczeniowych.
2.            Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych obejmuje 1600 znaków ze spacjami, a w   przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – 1125 znaków ze spacjami.
3.            Liczba znaków ustalana jest na podstawie statystyki wyrazów w pliku docelowym i obliczana          jest z       dokładnością do całej strony, z zaokrągleniem w górę – w wypadku tłumaczenia        uwierzytelnionego do 1125 znaków, a w wypadku pozostałych tłumaczeń do 1600 znaków.
4.            Opłata minimalna za objętość mniejszą niż strona danego tłumaczenia równa jest cenie jednej      całej       strony tekstu danego tłumaczenia.


X.            WYNAGRODZENIE W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Wynagrodzenie za stronę rozliczeniową Karolina Piwowarczyk BT ALPHA ustala w wycenie, o której stanowi pkt V Regulaminu.
2.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA ustala wynagrodzenie w kwocie netto. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
3.            Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć:
przygotowanie tekstu do tłumaczenia, tj. podstawowa obróbka graficzna pliku źródłowego (np. konwersja pliku PDF do formatu .doc): 2,00 zł (netto) za każdą stronę;
tryb ekspresowy: 30-50% ceny podstawowej;
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia uwierzytelnionego: 30% wynagrodzenia;
korekta językowa dokonywana przez native speakera (jeżeli jest możliwa): 50% wynagrodzenia;
uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu (bez konieczności wprowadzania zmian): 50% wynagrodzenia.
4.            W wyjątkowych przypadkach do kwoty wynagrodzenia należy w szczególności doliczyć:
dopłatę w wysokości maksimum 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy przekazany dokument jest trudny do odczytania (rękopis, złej jakości faks lub skan itp.);
ustaloną indywidualnie kwotę, w wypadku gdy przekazane do tłumaczenia dokumenty są o skomplikowanym układzie graficznym – za odtwarzanie tabel, wstawianie rysunków itp.;
koszt wydania i odebrania przetłumaczonego dokumentu na przykład koszt wysyłki dokumentu przesyłką pocztową zwykłą, poleconą, kurierem itp.


XI.           SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIAUSŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO
1.            Klient, będący osobą fizyczną, płaci wynagrodzenie z chwilą akceptacji wyceny, o której mowa w pkt. V      Regulaminu, w sposób w tej wycenie wskazany.
2.            W pozostałych przypadkach Klient płaci wynagrodzenie po odbiorze tłumaczenia pisemnego na   rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Termin płatności wynosi od 7 do 35 dni od daty                wystawienia faktury VAT.
3.            Z chwilą akceptacji wyceny, o której mowa w pkt. V Regulaminu, w sposób w tej wycenie wskazany             Klient, o którym mowa w pkt. X.2. Regulaminu, płaci Karolina Piwowarczyk BT ALPHA zaliczkę w maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy Karolina Piwowarczyk BT ALPHA tego            zażąda. Kwota należnego Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o                 dokonaną wpłatę zaliczki.
4.            Każdorazowo termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.
5.            Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą wpływu gotówki na rachunek Karolina Piwowarczyk BT                ALPHA.
6.            W razie uchybienia terminowi płatności Karolina Piwowarczyk BT ALPHA należą się odsetki ustawowe.


XII.         SPECYFIKACJA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonuje Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego i               konsekutywnego.


XIII.        ZAMÓWIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonuje Usługę tłumaczenia ustnego odpłatnie na podstawie zamówienia, złożonego przez Klienta przy pomocy poczty elektronicznej, faksu, kuriera albo przesyłki listowej zwykłej lub poleconej, a w wyjątkowych przypadkach – telefonicznie, co wymaga niezwłocznego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną wraz z nadesłaniem tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.
2.            Zamówienie w szczególności powinno zawierać:
1)            dane kontaktowe Klienta (dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
2)            rodzaj tłumaczenia (symultaniczne/konsekutywne);
3)            informację odnośnie do kombinacji językowej;
4)            miejsce, datę wykonania Usługi, opis wydarzenia;
5)            czas realizacji Usługi tłumaczenia ustnego.
3.            Ponadto zamówienie powinno zawierać materiały referencyjne dla tłumacza, program konferencji, teksty referatów itp.
4.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może odmówić wykonania zamówienia, gdy nie zawiera ono danych, o których jest mowa w ust. 2 i 3, jak również, gdy przekazane przez Klienta dokumenty nie odpowiadają treści zamówienia albo gdy zawierają treści wulgarne lub naruszają czyjeś dobra osobiste, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia prawa.
5.            W przypadku, gdy Klient nie zawrze wszystkich wymaganych informacji Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może wysłać zapytanie z prośbą o podanie tych informacji.


XIV.        WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego wyceny, o której Klient jest informowany.
2.            Wycena ma charakter kosztorysowy.
3.            Klient po otrzymaniu wyceny informuje Karolina Piwowarczyk BT ALPHA o akceptacji bądź odmowie przyjęcia wyceny. Jeżeli Klient nie wyrazi stosownej informacji w terminie 3 dni od momentu wysłania mu wyceny, to poczytuje się, że odmawia przyjęcia wyceny, zaś oferta wyceny i terminu realizacji złożona przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA traci ważność.
4.            Akceptację przyjęcia wyceny przez Klienta poczytuje się za wolę zawarcia umowy w przedmiocie usługi tłumaczenia ustnego ze strony Klienta.
5.            W razie otrzymania przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA dokonanej przez Klienta akceptacji przyjęcia wyceny, Karolina Piwowarczyk BT ALPHA niezwłocznie potwierdza przyjęcie Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji, odsyłając Klientowi taką informację drogą elektroniczną, chyba że Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie otrzyma zaliczki, o której mowa w pkt. XVI.3 Regulaminu.
6.            Umowa w przedmiocie usługi tłumaczenia ustnego zawarta zostaje z chwilą wysłania Klientowi przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.
7.            W razie wątpliwości poczytuje się, że integralną częścią umowy jest Regulamin, wycena, zamówienie.


XV.         ROZLICZENIA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Jednostką rozliczeniową tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego jest godzina zegarowa (60 minut). Usługę tłumaczenia konsekutywnego oraz symultanicznego można zamówić minimalnie w bloku, obejmującym 4 godziny. Każda rozpoczęta godzina ponad czterogodzinny blok skutkuje rozpoczęciem kolejnego bloku 4-godzinnego.
2.            Jeżeli usługa tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego trwa dłużej niż 8 godzin, to każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie.
3.            W przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu tłumacza na odległość większą niż 30 km na miejsce wydarzenia, zamówienie musi obejmować minimum dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej.
4.            Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez które tłumacz pozostaje do dyspozycji Klienta. Klient jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza w imieniu Karolina Piwowarczyk BT ALPHA po wykonaniu tłumaczenia.


XVI.        WYNAGRODZENIE W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Wynagrodzenie za godzinę zegarową (60 minut) Karolina Piwowarczyk BT ALPHA ustala w wycenie, o której stanowi pkt XIV Regulaminu.
2.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA ustala wynagrodzenie w kwocie netto. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
3.            Z chwilą akceptacji wyceny w sposób w tej wycenie wskazany Klient płaci Karolina Piwowarczyk BT ALPHA zaliczkę w maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy Karolina Piwowarczyk BT ALPHA tego zażąda. Kwota należnego Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o dokonaną wpłatę zaliczki.
4.            Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, to koszt wykonania Usługi wzrasta o 100%.
5.            Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga od tłumacza pokonania odległości większej niż 30 km, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego za każdą rozpoczętą godzinę podróży.
6.            Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza w inne miejsce itp.).
7.            W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy. Wynagrodzenie uwzględnia jednoczesne wykonywanie Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego przez dwóch tłumaczy.


XVII.       SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA ZA USŁUGĘ TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Na podstawie formularza, o którym mowa w pkt. XV.4 Regulaminu, Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania Usługi tłumaczenia ustnego (pkt XVI i XVII Regulaminu), oraz warunków wyceny (pkt XV Regulaminu).
2.            Termin płatności wynosi od 7 do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
3.            Każdorazowo termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.
4.            Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą wpływu gotówki na rachunek Karolina Piwowarczyk BT ALPHA.
5.            W razie uchybienia terminowi płatności Karolina Piwowarczyk BT ALPHA należą się odsetki ustawowe.


XVIII.     OBOWIĄZKI KLIENTA W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            Klient jest zobowiązany zapewnić tłumaczowi w czasie Usługi raz na 1,5 godziny minimum 20 minutową przerwę.
2.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może powierzyć w części albo w całości wykonanie Usługi tłumaczenia ustnego podwykonawcy, na co Klient wyraża zgodę.


XIX.        ODWOŁANIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO
1.            W przypadku odwołania tłumaczenia na 48 i mniej godzin przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% wynagrodzenia.
1.1.         W przypadku odwołania tłumaczenia na 2-7 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% wynagrodzenia.
2.            Odwołanie musi być niezwłocznie przesłane faksem lub pocztą elektroniczną do Karolina Piwowarczyk BT ALPHA. Odwołanie zamówienia powinno zostać potwierdzone przez Karolina Piwowarczyk BT APLHA.
3.            W przypadku odwołania usługi tłumaczenia ustnego, Klient – poza wynagrodzeniem – jest zobowiązany do pokrycia wszelkich, innych udokumentowanych wydatków, poniesionych przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA w związku z usługą.


XX.          PRAWO ODSTĄPIENIA KLIENTA
1.            Klient, który zawarł umowę i posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem ust. 4.
2.            Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1)            od objęcia przetłumaczonego dokumentu w posiadanie przez Klienta w przypadku umowy w przedmiocie Usługi tłumaczenia pisemnego;
2)            od zawarcia umowy w przypadku umowy w przedmiocie Usługi tłumaczenia ustnego.
3.            Klient może skorzystać z prawa odstąpienia, wypełniając formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.            Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jak również innych kosztów związanych z Usługą tłumaczeniową.
5.            Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi, jeżeli Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wykonał Usługę w pełni za zgodą Klienta.


XXI.        PRAWO ODSTĄPIENIA KAROLINA PIWOWARCZYK BT ALPHA
Karolina Piwowarczyk BT ALPHA może odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. V.6 Regulaminu, na piśmie w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego odstąpienie od tej umowy, w przypadku naruszania przez Klienta jej warunków. Klient jest zobowiązany do zapłaty Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wynagrodzenia za wykonane Usługi, jak również Klient jest zobowiązany do zapłaty Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA w związku z Usługą.


XXII.       TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.            Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Karolina Piwowarczyk BT ALPHA, ul. Górników 50/131, 30-816 Kraków.
2.            Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także oczekiwania związane z wystąpieniem tego zdarzenia.
3.            Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA.
4.            Tłumaczenia ekspresowe i superekspresowe nie podlegają standardowym warunkom reklamacji.


XXIII.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność, prawdziwość prezentowanych w dokumencie, będącym przedmiotem zamówienia, informacji.
2.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikłe ze słabej jakości dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, w tym z jego uszkodzenia, niekompletności, nieczytelności, albo z niskiej jakości językowej tego dokumentu, w tym błędów językowych i innych niejasności tekstu.
3.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich z tytułu szkody w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w przetłumaczonym dokumencie.            
4.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne zakłócenia, zachodzące w czasie realizacji zamówienia, spowodowane siłą wyższą.
5.            Odszkodowanie nie może przewyższać należnego Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wynagrodzenia (wartość netto) za wykonanie zamówienia. Odszkodowanie może przewyższać należne Karolina Piwowarczyk BT ALPHA wynagrodzenie (wartość netto) za wykonanie zamówienia tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona Klientowi przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA umyślnie.
6.            Naprawienie szkody przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA obejmuje straty, które Klient poniósł. Naprawienie szkody przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie obejmuje korzyści, które mógłby Klient osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
7.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie wyraża zgody na udostępnianie przetłumaczonych tekstów innym podmiotom w celu jego modyfikacji bez wiedzy oraz pisemnej zgody Karolina Piwowarczyk BT ALPHA. Karolina Piwowarczyk BT ALPHA nie ponosi odpowiedzialności za Usługę w razie udostępnienia bez pisemnej zgody Karolina Piwowarczyk BT ALPHA przetłumaczonego tekstu innym podmiotom w celu jego modyfikacji.
8.            W przypadku dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, przeznaczonego do publikacji, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują czynności, składających się na przygotowanie tekstu do publikacji, w tym adaptacji stylistycznej.
8.1.         Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które Klient zobowiązuje się zlecić wewnętrznemu działowi firmy Klienta, zaznajomionemu ze specyfiką rynku, na który trafią publikowane materiały, lub niezależnemu weryfikatorowi. Na życzenie Klienta tekst do publikacji może zostać poddany korekcie językowej za dodatkową odpłatnością. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie. W takim przypadku korekta nie gwarantuje jednak zapewnienia zgodności z polityką marketingową Klienta. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi korekty językowej przed przystąpieniem Karolina Piwowarczyk BT ALPHA do wykonywania Usługi tłumaczenia.
9.            Karolina Piwowarczyk BT ALPHA traktuje wszelkie materiały i dokumenty otrzymane przez Karolina Piwowarczyk BT ALPHA od Klienta w związku z zamówieniem jako materiały i dokumenty posiadające uregulowany status prawny. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient zwalnia Karolina Piwowarczyk BT ALPHA z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które osoba trzecia lub Klient mogli ponieść, w związku z nieuregulowanym statusem materiałów oraz dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego.


XXIV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.            Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba Karolina Piwowarczyk BT ALPHA. Postanowienie to nie dotyczy strony, która posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DO: Karolina Piwowarczyk BT ALPHA z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-816) przy ul. Górników 50/131. nr faksu 22 207 29 07, adres e-mail info@biuro-tlumaczen.tv

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o dzieło polegającej na wykonaniu usługi tłumaczenia ustnego / od umowy o świadczenie usługi tłumaczenia ustnego (*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Czytaj Dalej

Biuro Tłumaczeń Alpha oferuje usługi w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych oraz ustnych w wielu kombinacjach językowych.

Nasza oferta obejmuje zasięgiem całą Polskę. Współpracujemy także z klientami zagranicznymi. Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia (tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne) z różnych dziedzin. Tłumaczymy zarówno teksty zwykłe, jak i specjalistyczne i techniczne. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucji i przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia Biura Tłumaczeń Alpha w zakresie współpracy z firmami, organizacjami i osobami fizycznymi świadczą o naszym profesjonalizmie, wiarygodności i niezawodności.